top of page

SEFYLLFA: YMARFER DAWNS ARWEINIOL

Manylion y Swydd:

Teitl swydd:               Ymarferydd Dawns Arweiniol

Math o Swydd:           Rhan-amser (rhywfaint o hyblygrwydd)

(Efallai y bydd angen nosweithiau a phenwythnosau rheolaidd)

Ystod Cyflog:                     £ 21,000 - £ 25,000 pro rata

Lleoliad Swyddfa:              Glannau Dyfrdwy

Cylch gwaith Daearyddol:  Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam

Dyddiad cychwyn:              ASAP

Dyddiad Postiwyd:              Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022   

Dyddiad cau y Cais:             Dydd Mercher 26 Ionawr 2022 (hanner nos)

Hysbysiad ar y Rhestr Fer:   Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Dyddiad Cyfweld:                I'w gadarnhau

 

Y cwmni

Mae Eleni yn elusen a chwmni cofrestredig cyfyngedig trwy warant ac fe'i ffurfiwyd ym 1998, yn wreiddiol fel Dawns Gymunedol Gogledd Ddwyrain Cymru.  Yn 2002 daeth yn gwmni cyfyngedig (Gogledd Ddwyrain Cymru Dawns / Dawns-Cym Cym) a symudodd i Bafiliwn Llangollen yn Sir Ddinbych.  Ym mis Medi 2009, ailenwyd y Cwmni yn NEW Dance. Mae ein swyddfa bellach wedi'i lleoli yn Sir y Fflint, yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn Queensferry ac mae'r cwmni newydd fod trwy gyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad,  ail-frandio a gweithredu ein cynllun busnes newydd. Hoffem i chi ymuno â ni ar y siwrnai hon.

Ein Cylch gwaith

 

Eleni yw'r sefydliad datblygu dawns cymunedol ar gyfer Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae'r cwmni wedi'i leoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint ac mae'r tîm craidd yn cynnwys y Cyfarwyddwr Artistig, Gweinyddwr,  ac Ymarferydd Dawns Arweiniol / Cydlynydd Prosiect (sef y swydd hon) /. Mae gweithgareddau dawns yn cael eu cynnal gan dîm o ymarferwyr dawns proffesiynol.

 

Mae Eleni yn refeniw elusennol cofrestredig a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae'n derbyn cyllid ychwanegol gan dri awdurdod lleol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Mae gweithgaredd Eleni yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau a gweithdai creadigol ac ysbrydoledig mewn gwahanol arddulliau a phrosiectau dawns a ddatblygwyd yn ofalus i weddu i anghenion pob oedran a gallu mewn ysgolion a chymunedau.

 

Mae gweithgaredd Eleni yn digwydd dros ardal ddaearyddol sy'n ymestyn o ardal arfordirol gogledd Sir y Fflint, i rannau dwys eu poblogaeth o Wrecsam ac ardaloedd gwledig Sir Ddinbych.  

 

Mae'r cwmni'n gweithio gyda sawl math o grwpiau gan gynnwys pobl ifanc anodd eu cyrraedd, plant ac oedolion anghenion arbennig, pobl aeddfed, dawnswyr ifanc mwy datblygedig yn dechnegol a allai symud ymlaen i hyfforddiant proffesiynol, a grwpiau Cymraeg a Saesneg.

 

Mae Eleni wedi ennill enw da am ragoriaeth ac wedi cyflawni llwyddiant mawr wrth annog pobl o bob oed a gallu i godi a dawnsio am y tro cyntaf; wrth rymuso cyfranogwyr dawns i berfformio ochr yn ochr â chwmnïau dawns proffesiynol; a sefydlu a thyfu cynulleidfa ddawns ledled gogledd ddwyrain Cymru.

 

Manyleb Person

 

Mae Eleni yn ceisio penodi ymarferydd dawns brwdfrydig a medrus iawn i gyflawni rôl bwysig yn ein sefydliad datblygu dawns creadigol.

 

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle delfrydol i berson blaengar a deinamig gefnogi twf y sefydliad dawns rhagweithiol hwn.

 

Mae Eleni yn edrych i recriwtio rhywun sy'n gallu cyflwyno ystod o sesiynau dawns i bob oedran a gallu i gefnogi ei raglen amrywiol o weithgaredd.  

 

Os ydych chi'n teimlo bod gennych chi'r ysfa, y penderfyniad a'r uchelgais ac y gallwch chi gyfrannu at ein sefydliad, yna cysylltwch ag Eleni.  Bydd y swydd hon yn y swyddfa ac yn y maes, ac felly, mae'n ddymunol cael mynediad at gar a thrwydded yrru lawn.

 

Cymwysterau a Gofynion eraill

 • Gradd neu hyd at dair blynedd o brofiad yn gweithio mewn dawnsio cymunedol

 • Tair blynedd yn fwy na thebyg o ddarparu sesiynau dawns

 • Siaradwr Cymraeg / dysgwr Cymraeg

 • Trwydded yrru / gallu i gymudo'n effeithiol

 

 

Byddwch chi'n ffitio'r rôl hon os byddwch chi'n…

 

 • yn  brwdfrydig, llawn cymhelliant a threfnus iawn.

 • wrth eu bodd yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl mewn ystod o leoliadau heriol.

 • yn garedig, blaengar, deinamig a phersonol a hoffent fod yn rhan o dyfu ein sefydliad prysur ac ysbrydoledig.

 • gofalu am bobl o bob diwylliant a chefndir a hoffent fod yn rhan o'u helpu i ffynnu.

 • gweithio'n dda o dan eich menter eich hun

 • mwynhau meithrin eraill

 • yn arbennig o gyffyrddus yn defnyddio offer golygu fideo / sain; rheoli gwaith a chyfathrebu; gydag awydd am ddatblygiad personol a phroffesiynol.

 

Byddwch chi'n mwynhau'r rôl hon os byddwch chi'n…

 

 • eisiau swydd gydag amrywiaeth a  yn hyblyg ac yn ymaddasu i ofynion a heriau newidiol

 • mwynhau gweithio gyda gwahanol grwpiau

 • yn angerddol am weld pobl yn symud ymlaen

 • fel dod â hapusrwydd i fywydau pobl

 • byw am fod yn greadigol

 • bod â phrofiad o ddefnyddio dawns mewn amrywiaeth o gymwysiadau newydd

 • yn hapus yn gweithio ar eich pen eich hun, gyda chyfoedion, ac yn mwynhau teimlo cefnogaeth bob amser

 • yn hyderus yn siarad ag amrywiaeth o bartneriaid a rhanddeiliaid - mewn cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig

Rolau a chyfrifoldebau:

 

Mae'r Ymarferydd Dawns a Chydlynydd Prosiect yn rôl allweddol yn y sefydliad.  Byddant yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Artistig i gyflawni rhaglen weithgaredd Eleni.

 

 • Cynllunio ac arwain dosbarthiadau dawns, gweithdai a phrosiectau ar gyfer pob oedran a gallu mewn lleoliadau cymunedol ac addysgol mewn ystod o arddulliau gan gynnwys dawns gyfoes greadigol

 • Datblygu ystod o brosiectau, digwyddiadau a mentrau dawns mewn lleoliadau cymunedol, iechyd a chymdeithasol, cyfiawnder troseddol a lleoliadau addysgol. Gallai hyn gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i brosiectau ffurf aml-gelf, gweithdai wedi'u targedu at ddisgyblion dawnus a thalentog, prosiectau dawns ac iechyd, mentrau sydd wedi'u hanelu at bobl ifanc anodd eu cyrraedd, prosiectau mewn ysgolion uwchradd a gweithdai dawns cynhwysol

 • Cynorthwyo i gynllunio perfformiadau, prosiectau a digwyddiadau mewn partneriaeth ag artistiaid a chwmnïau dawns proffesiynol

 • Datblygu'r ddarpariaeth Dawns Ieuenctid flaenllaw

 • Nodi athrawon gwadd a choreograffwyr ar gyfer y cwmni

 • Gweithio gydag athrawon ysgol i hyrwyddo a datblygu dawns yn eu hysgolion.

 • Cyfrannu at hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ymarferwyr dawns iau / dan hyfforddiant yn ôl yr angen

 • Gweithredu fel artist arweiniol ar gyfer prosiectau, rhaglenni a digwyddiadau

 • Cyfrannu at fonitro a gwerthuso rhaglenni a phrosiectau

 • Cyfrannu at adroddiadau ysgrifenedig yn ôl yr angen ar gyfer cyllidwyr

 • Mynychu cyfarfodydd fel y bo'n briodol a chynnal cyfathrebu agos ac effeithiol gyda'r Cyfarwyddwr Artistig a staff eraill fel sy'n briodol

 • Gweithio'n effeithiol gyda staff i adeiladu ymgysylltiad cyhoeddus a phroffil cwmni, i eirioli dros Eleni a hyrwyddo'r safonau proffesiynol uchaf bob amser.

 • Gweithio gyda dealltwriaeth o bolisïau Eleni gan gynnwys Polisïau Cyfle Cyfartal ac Amddiffyn Plant bob amser

 • Cynnwys unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gymesur â'r rôl yn unol â chyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Artistig

bottom of page