Cwrdd â’r tîm craidd 

1629918988729_edited.jpg
Angela
Cyfarwyddwr Artistig

Hyfforddodd Angela yn Northern School of Contemporary Dance, gan ennill gradd BPA mewn Dawns, cyn mynd ymlaen i wneud cymhwyster addysgu Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (Pellach) (PCE).  

 

Yn 2016, enillodd Angela radd Meistr yn y Celfyddydau, Rheolaeth, Polisi ac Ymarfer o Brifysgol Manceinion.  

Dechreuodd Angela weithio gydag Eleni (NEW Dance gynt) yn 2010.  Hon oedd ei rôl gymunedol gyntaf ac yn syth bin syrthiodd mewn cariad ag ethos a nodau’r sefydliad.  Daeth Angela yn Gyfarwyddwr Artistig Eleni yn 2016.

Mae Angela yn angerddol am bŵer trawsnewidiol dawns, ei gallu i gyfoethogi bywydau, cydlynu cymunedau a dod â llawenydd i'r rhai sy'n ystyried eu hunain yn ddi-ddawnswyr a'r rhai sy'n teimlo eu bod yn mynd i gael bywyd ar y llwyfan.

17943100375898085_edited.jpg
Eve
Ymarferydd Dawns a Chyd-lynydd Prosiect 

Eve yw aelod mwyaf newydd tîm Eleni ac mae ganddi angerdd selog ac egnïol am bopeth sy’n greadigol, yn seiliedig ar symud ac yn ystyriol!  

Dechreuodd Eve ei thaith ddawns gydag Eleni yn ôl fel dawnsiwr cyswllt gyda NEWDance. Aeth Eve ymlaen i hyfforddi’n llawn amser yn Ysgol Ddawns Hammond yng Nghaer gan ennill ei Diploma mewn Dawns Broffesiynol. Yn 2015 aeth Eve ymlaen i addysg bellach gan ennill ei BA Anrhydedd mewn Ymarfer Proffesiynol yn y Celfyddydau: Dawns ym Mhrifysgol Middlesex yn Llundain.  

Mae gan Eve naw mlynedd o brofiad proffesiynol ar lwyfan ar y môr gyda'r gorfforaeth fordaith fwyaf yn UDA; Llinellau Mordaith y Carnifal. Mae Eve wedi perfformio i gynulleidfaoedd yn gyffredinol â 3,000 fel dawnsiwr nodwedd yn ogystal â Rheolwr Cast gyda'r cwmni ac mae wedi gweithio gyda dros 60 o wahanol genhedloedd a diwylliannau.  

Yn ogystal â bod yn ddawnsiwr proffesiynol, mae Eve yn athrawes yoga gymwysedig ac mae ganddi gariad tanbaid at bopeth sy’n seiliedig ar yoga, gan gydblethu ei chariad at ddawns â’i hangerdd iogig ystyriol.  

Bellach wedi’i phlannu’n gadarn ar dir yn ôl adref yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, mae Eve yn gyffrous i rannu ei thaith greadigol gyda’r gymuned a dod â phrofiadau llawen, cyffrous a rhyfeddol i gynifer o bobl ag y gall eu cyrraedd.

picc (2)_edited.jpg
Caitlin
Swyddog Gweinyddol 

Caitlin yw un o aelodau mwyaf newydd ein tîm Eleni gan ddechrau ym mis Ebrill 2022 fel gweinyddwr ein swyddfa newydd. Ar ôl ysgol, aeth Caitlin i gyflogaeth amser llawn fel prentis gweinyddol lle bu’n gweithio ei ffordd i fyny i fod yn Gynorthwyydd Cyfreithiol mewn Trawsgludo ac Ewyllysiau a Phrofiant.

 

Treuliodd Caitlin y rhan fwyaf o’i phlentyndod ar lwyfan ac er na ddilynodd yrfa broffesiynol ym myd perfformio, bu ganddi angerdd cryf dros y celfyddydau a dawns erioed. Mae ei hangerdd dros weinyddiaeth a’r celfyddydau yn gyfuniad cyffrous i’w rôl gydag Eleni.

Cwrdd â’r tîm llawrydd 

21617882_10214385761461847_6770442711714073643_n_edited.jpg
Amanda

Bu Amanda yn ymddiddori mewn dawnsio a gymnasteg ers erioed. Yn dilyn blynyddoedd o hyfforddiant, fe aeth ati i astudio dawnsio drwy gwrs TGAU Ymarfer Corff a chwrs Celfyddydau Perfformiadol Safon Uwch.

 

Yna fe aeth rhagddi i gwblhau gradd Baglor yn y Celfyddydau (er Anrhydedd) mewn Dawns ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion.    


Yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, bu i Amanda ymddiddori mewn dysgu. Bu’n ymarferydd Eleni ers 2012 ac mae hi’n mwynhau gweithio’n greadigol gyda phlant, gan ymwneud â phynciau sy’n rhan o Faes Llafur yr ysgol i ddatblygu addysg y plant mewn ffordd greadigol.

 

Mae rhan helaeth o waith Amanda ar y cyd â phlant yn brosiectau perfformio. Yn fwyaf diweddar, bu iddi weithio ar brosiect

 

Eleni ar y cyd â Bale Cymru gan gynnal dosbarthiadau bale i grŵp o ddisgyblion fel rhan o’u hysgoloriaeth tair blynedd. 

anita 1.jpg
Anita

Fe raddiodd o Ganolfan Dawns a Drama Glannau Merswy, wedi iddi ennill ei chymwysterau dysgu Cymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD). Yn dilyn hynny fe aeth ati i ddysgu gan baratoi disgyblion ar gyfer amryw o arholiadau ISTD, TGAU a Safonau Uwch ynghyd â BTEC Celfyddydau Perfformiadol mewn Dawns.

 

Bu iddi goreograffu ar gyfer sawl sioe a phantomeim, gan gynnwys grwpiau pop S4C ac artistiaid unigol. Bu iddi ddysgu Dawns Maes Llafur Cenedlaethol yn Ysgol St Brigid am 18 mlynedd, i ddisgyblion cynradd ac uwchradd.

 

Fe ymunodd gyda Eleni yn 2017 a bu’n cydweithio gyda’r gymuned ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys dosbarthiadau dawns wythnosol i bobl hŷn a phrosiectau ysgolion. 


Mae hi o’r farn y dylai fod pawb yn medru manteisio ar ddawnsio, drwy chwerthin a mwynhau. 

Website Picture Rachel_edited.jpg
Anita

Fe raddiodd o Ganolfan Dawns a Drama Glannau Merswy, wedi iddi ennill ei chymwysterau dysgu Cymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD). Yn dilyn hynny fe aeth ati i ddysgu gan baratoi disgyblion ar gyfer amryw o arholiadau ISTD, TGAU a Safonau Uwch ynghyd â BTEC Celfyddydau Perfformiadol mewn Dawns.

 

Bu iddi goreograffu ar gyfer sawl sioe a phantomeim, gan gynnwys grwpiau pop S4C ac artistiaid unigol. Bu iddi ddysgu Dawns Maes Llafur Cenedlaethol yn Ysgol St Brigid am 18 mlynedd, i ddisgyblion cynradd ac uwchradd.

 

Fe ymunodd gyda Eleni yn 2017 a bu’n cydweithio gyda’r gymuned ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys dosbarthiadau dawns wythnosol i bobl hŷn a phrosiectau ysgolion. 


Mae hi o’r farn y dylai fod pawb yn medru manteisio ar ddawnsio, drwy chwerthin a mwynhau. 

Rachel

Graddiodd Rachel o Brifysgol Edge Hill gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Dawns a Pherfformiad Awyrol.

 

Mae ei phrofiad dysgu/coreograffig yn cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd, prifysgolion, dosbarthiadau i’r henoed, ysgolion dawns, gwaith carchar a dawnsiau priodas cyntaf.  

 

Mae ei phrif gredydau perfformio yn cynnwys Company Chameleon, Lisa Simpson Inclusive Dance, Boney M, Time Wasters ar ITV2, Box Events UK, Holly Ellison, Avanti Display a Walk the Plank. Mae ei hyfforddiant dawns yn amlbwrpas, a'i hoff arddulliau yw cyfoes, Affricanaidd, telynegol a jazz.

Ymunodd Rachel â thîm Eleni ym mis Mehefin 2017.

Emma

Bu i Emma gwblhau ei hyfforddiant israddedig mewn Dawns ym Mhrifysgol DeMontfort, a graddiodd gyda Gradd Meistr mewn Dawns o Brifysgol Caer. Fe ymunodd Emma gyda thîm Eleni ym mis Chwefror 2019.


Bu i Emma ddysgu mewn amrywiaeth o wahanol sefydliadau fel ysgolion cynradd ac uwchradd, cynlluniau dawnus a thalentog, grwpiau dynion yn unig, a grwpiau pobl hŷn. Mae Emma yn arbenigo mewn gweithio mewn sefydliadau cynhwysol. Bu iddi sefydlu a chynnal gweithdai a phrosiectau ar gyfer y rheiny gydag anableddau corfforol a dysgu ynghyd â’r rheiny sy’n dioddef gyda Dementia a Parkinson’s. 


Mae arddull symud Emma yn heriol ac yn atyniadol ac mae hi’n ymdrechu i lunio coreograffi sy’n herio syniadau. Mae Emma o’r farn fod dawns yn gweddu i bawb a’i bod yn arf cryf i fynegi eich hun a chreu newid.

29339671_1823858274332350_19801254541278
Patricia

Mae Patricia yn wreiddiol o Bortiwgal ac fe ddechreuodd ei hyfforddiant dawns yn ifanc iawn a llwyddodd yn ei harholiadau RAD hyd at radd 7 gyda rhagoriaeth. Bu iddi raddio gyda Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd mewn Celfyddydau Perfformiadol o Escola Superior de Dança de Lisboa yn Lisbon. 


Yn 2005 fe symudodd Patricia i Brydain lle bu iddi ddilyn gyrfa fel perfformiwr ac athrawes dawns gyda’r cwmni dawns cyfoes, Arcane. 


Ers hynny, buodd yn gweithio gydag artistiaid a mudiadau fel Fenfen Huang, Sophie Taylor, Ithalia Furel, Prifysgol Caer, Cwmni Dawns Swydd Gaer a Chwmni Bale Llundain. Bu iddi gychwyn gweithio fel ymarferydd Eleni ym mis Mawrth 2019. Ei hoff arddulliau dawns ydy bale, tap a hip hop.

charlotte.jpg
Emma

Bu i Emma gwblhau ei hyfforddiant israddedig mewn Dawns ym Mhrifysgol DeMontfort, a graddiodd gyda Gradd Meistr mewn Dawns o Brifysgol Caer. Fe ymunodd Emma gyda thîm Eleni ym mis Chwefror 2019.


Bu i Emma ddysgu mewn amrywiaeth o wahanol sefydliadau fel ysgolion cynradd ac uwchradd, cynlluniau dawnus a thalentog, grwpiau dynion yn unig, a grwpiau pobl hŷn. Mae Emma yn arbenigo mewn gweithio mewn sefydliadau cynhwysol. Bu iddi sefydlu a chynnal gweithdai a phrosiectau ar gyfer y rheiny gydag anableddau corfforol a dysgu ynghyd â’r rheiny sy’n dioddef gyda Dementia a Parkinson’s. 


Mae arddull symud Emma yn heriol ac yn atyniadol ac mae hi’n ymdrechu i lunio coreograffi sy’n herio syniadau. Mae Emma o’r farn fod dawns yn gweddu i bawb a’i bod yn arf cryf i fynegi eich hun a chreu newid.

eleni-logo-circle.png
Patricia

Mae Patricia yn wreiddiol o Bortiwgal ac fe ddechreuodd ei hyfforddiant dawns yn ifanc iawn a llwyddodd yn ei harholiadau RAD hyd at radd 7 gyda rhagoriaeth. Bu iddi raddio gyda Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd mewn Celfyddydau Perfformiadol o Escola Superior de Dança de Lisboa yn Lisbon. 


Yn 2005 fe symudodd Patricia i Brydain lle bu iddi ddilyn gyrfa fel perfformiwr ac athrawes dawns gyda’r cwmni dawns cyfoes, Arcane. 


Ers hynny, buodd yn gweithio gydag artistiaid a mudiadau fel Fenfen Huang, Sophie Taylor, Ithalia Furel, Prifysgol Caer, Cwmni Dawns Swydd Gaer a Chwmni Bale Llundain. Bu iddi gychwyn gweithio fel ymarferydd Eleni ym mis Mawrth 2019. Ei hoff arddulliau dawns ydy bale, tap a hip hop.

Jo Oakes_edited.jpg
Patricia

Mae Patricia yn wreiddiol o Bortiwgal ac fe ddechreuodd ei hyfforddiant dawns yn ifanc iawn a llwyddodd yn ei harholiadau RAD hyd at radd 7 gyda rhagoriaeth. Bu iddi raddio gyda Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd mewn Celfyddydau Perfformiadol o Escola Superior de Dança de Lisboa yn Lisbon. 


Yn 2005 fe symudodd Patricia i Brydain lle bu iddi ddilyn gyrfa fel perfformiwr ac athrawes dawns gyda’r cwmni dawns cyfoes, Arcane. 


Ers hynny, buodd yn gweithio gydag artistiaid a mudiadau fel Fenfen Huang, Sophie Taylor, Ithalia Furel, Prifysgol Caer, Cwmni Dawns Swydd Gaer a Chwmni Bale Llundain. Bu iddi gychwyn gweithio fel ymarferydd Eleni ym mis Mawrth 2019. Ei hoff arddulliau dawns ydy bale, tap a hip hop.