top of page

Cwrdd â’r tîm craidd 

1629918988729_edited.jpg
Angela
Cyfarwyddwr Artistig

Hyfforddodd Angela yn Northern School of Contemporary Dance, gan ennill gradd BPA mewn Dawns, cyn mynd ymlaen i wneud cymhwyster addysgu Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (Pellach) (PCE).  

 

Yn 2016, enillodd Angela radd Meistr yn y Celfyddydau, Rheolaeth, Polisi ac Ymarfer o Brifysgol Manceinion.  

Dechreuodd Angela weithio gydag Eleni (NEW Dance gynt) yn 2010.  Hon oedd ei rôl gymunedol gyntaf ac yn syth bin syrthiodd mewn cariad ag ethos a nodau’r sefydliad.  Daeth Angela yn Gyfarwyddwr Artistig Eleni yn 2016.

Mae Angela yn angerddol am bŵer trawsnewidiol dawns, ei gallu i gyfoethogi bywydau, cydlynu cymunedau a dod â llawenydd i'r rhai sy'n ystyried eu hunain yn ddi-ddawnswyr a'r rhai sy'n teimlo eu bod yn mynd i gael bywyd ar y llwyfan.

Jo Oakes_edited.jpg
Jo
Ymarferydd Dawns & Cydlynydd Prosiect

Hyfforddodd Jo fel artist dawns gyfoes a chwblhaodd BPA gydag Anrhydedd yn Northern School of Contemporary Dance.  Yna aeth ymlaen i gwblhau Diploma Graddedig mewn Dawns Gyfoes Broffesiynol, lle bu’n gweithio ac yn perfformio gyda Theatr Ddawns yr Alban.  Ers graddio, mae Jo wedi gweithio fel perfformiwr gyda Chwmni Dawns Arcane, coreograffydd ac athrawes gan ennill cyfoeth o brofiad o fewn dawns broffesiynol, addysg a dawns o fewn y gymuned.

 

Yn 2010, cwblhaodd Jo y Rhaglen Addysgu Graddedig gan ennill statws addysgu cymwys.  Yna bu'n gweithio ym myd addysg am 13 mlynedd mewn ystod o ysgolion uwchradd a chynradd ar draws Manceinion a Swydd Gaer yn cyflwyno dawns ar draws pob cyfnod allweddol.  Jo Yn ddiweddar, cychwynnodd Jo ar newid gyrfa o addysg amser llawn ac mae wedi dechrau rôl mwy amrywiol fel athro dawns yn gweithio gydag ystod eang o oedrannau a galluoedd, coreograffydd ac ymgynghorydd addysg yn cyflwyno hyfforddiant dawns penodol i athrawon.  

 

Mae dawns yn rhywbeth y mae Jo yn angerddol amdano ac y bydd bob amser yn rhywbeth y mae hi'n credu ei fod yn bwysig i bawb gael y cyfle i'w gael yn eu bywydau.

Cwrdd â’r tîm llawrydd 

21617882_10214385761461847_6770442711714073643_n_edited.jpg
Amanda

Bu Amanda yn ymddiddori mewn dawnsio a gymnasteg ers erioed. Yn dilyn blynyddoedd o hyfforddiant, fe aeth ati i astudio dawnsio drwy gwrs TGAU Ymarfer Corff a chwrs Celfyddydau Perfformiadol Safon Uwch.

 

Yna fe aeth rhagddi i gwblhau gradd Baglor yn y Celfyddydau (er Anrhydedd) mewn Dawns ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion.    


Yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, bu i Amanda ymddiddori mewn dysgu. Bu’n ymarferydd Eleni ers 2012 ac mae hi’n mwynhau gweithio’n greadigol gyda phlant, gan ymwneud â phynciau sy’n rhan o Faes Llafur yr ysgol i ddatblygu addysg y plant mewn ffordd greadigol.

 

Mae rhan helaeth o waith Amanda ar y cyd â phlant yn brosiectau perfformio. Yn fwyaf diweddar, bu iddi weithio ar brosiect

 

Eleni ar y cyd â Bale Cymru gan gynnal dosbarthiadau bale i grŵp o ddisgyblion fel rhan o’u hysgoloriaeth tair blynedd. 

anita 1.jpg
Anita

Fe raddiodd o Ganolfan Dawns a Drama Glannau Merswy, wedi iddi ennill ei chymwysterau dysgu Cymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD). Yn dilyn hynny fe aeth ati i ddysgu gan baratoi disgyblion ar gyfer amryw o arholiadau ISTD, TGAU a Safonau Uwch ynghyd â BTEC Celfyddydau Perfformiadol mewn Dawns.

 

Bu iddi goreograffu ar gyfer sawl sioe a phantomeim, gan gynnwys grwpiau pop S4C ac artistiaid unigol. Bu iddi ddysgu Dawns Maes Llafur Cenedlaethol yn Ysgol St Brigid am 18 mlynedd, i ddisgyblion cynradd ac uwchradd.

 

Fe ymunodd gyda Eleni yn 2017 a bu’n cydweithio gyda’r gymuned ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys dosbarthiadau dawns wythnosol i bobl hŷn a phrosiectau ysgolion. 


Mae hi o’r farn y dylai fod pawb yn medru manteisio ar ddawnsio, drwy chwerthin a mwynhau. 

Website Picture Rachel_edited.jpg
Rachel

Graddiodd Rachel o Brifysgol Edge Hill gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Dawns a Pherfformiad Awyrol.

Mae ei phrofiad dysgu/ coreograffi yn cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd, prifysgolion, dosbarthiadau henoed, ysgolion dawns, gwaith carchar a dawnsiau priodas cyntaf. 

Mae ei phrif gredydau perfformio yn cynnwys Company Chameleon, Lisa Simpson Inclusive Dance, Boney M, Time Wasters ar ITV2, Box Events UK, Holly Ellison, Avanti Display a Walk the Plank. Mae ei hyfforddiant dawns yn amlbwrpas, a'i hoff arddulliau yw cyfoes, Affricanaidd, telynegol a jazz.

Ymunodd Rachel â thîm Eleni ym mis Mehefin 2017.

Kristina_edited.jpg
Kristina

Proffil yn dod

Emma

Bu i Emma gwblhau ei hyfforddiant israddedig mewn Dawns ym Mhrifysgol DeMontfort, a graddiodd gyda Gradd Meistr mewn Dawns o Brifysgol Caer. Fe ymunodd Emma gyda thîm Eleni ym mis Chwefror 2019.


Bu i Emma ddysgu mewn amrywiaeth o wahanol sefydliadau fel ysgolion cynradd ac uwchradd, cynlluniau dawnus a thalentog, grwpiau dynion yn unig, a grwpiau pobl hŷn. Mae Emma yn arbenigo mewn gweithio mewn sefydliadau cynhwysol. Bu iddi sefydlu a chynnal gweithdai a phrosiectau ar gyfer y rheiny gydag anableddau corfforol a dysgu ynghyd â’r rheiny sy’n dioddef gyda Dementia a Parkinson’s. 


Mae arddull symud Emma yn heriol ac yn atyniadol ac mae hi’n ymdrechu i lunio coreograffi sy’n herio syniadau. Mae Emma o’r farn fod dawns yn gweddu i bawb a’i bod yn arf cryf i fynegi eich hun a chreu newid.

29339671_1823858274332350_19801254541278
Patricia

Mae Patricia yn wreiddiol o Bortiwgal ac fe ddechreuodd ei hyfforddiant dawns yn ifanc iawn a llwyddodd yn ei harholiadau RAD hyd at radd 7 gyda rhagoriaeth. Bu iddi raddio gyda Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd mewn Celfyddydau Perfformiadol o Escola Superior de Dança de Lisboa yn Lisbon. 


Yn 2005 fe symudodd Patricia i Brydain lle bu iddi ddilyn gyrfa fel perfformiwr ac athrawes dawns gyda’r cwmni dawns cyfoes, Arcane. 


Ers hynny, buodd yn gweithio gydag artistiaid a mudiadau fel Fenfen Huang, Sophie Taylor, Ithalia Furel, Prifysgol Caer, Cwmni Dawns Swydd Gaer a Chwmni Bale Llundain. Bu iddi gychwyn gweithio fel ymarferydd Eleni ym mis Mawrth 2019. Ei hoff arddulliau dawns ydy bale, tap a hip hop.

dina_edited.jpg
Dina

Mae Dina yn artist dawns gyfoes sy’n treiddio i’r maes trwy goreograffi, perfformio, sgrin-ddawns, addysgu ac ymchwil. Cafodd ei hyfforddi’n glasurol mewn Ballet a Jazz Modern cyn hyfforddi ym Mhrifysgol Caer mewn techneg Simonson, techneg hedfan isel David Zambrano ac amrywiaeth o ddulliau Ymarfer Somatig megis Techneg Rhyddhau Skinner a ddysgwyd gan Manny Emslie. Yma y cafodd ei graddau BA (Anrh) a Meistr mewn Dawns Gyfoes.

Mae gyrfa Dina hyd yma wedi mynd â hi i guradu a pherfformio o gwmpas y Gogledd Orllewin gyda sefydliadau fel Cheshire Dance a'r Liverpool Empire Theatre yn ogystal â chymryd rhan mewn prosiectau Ymchwil a Datblygu a ariennir fel 'The Dawning' dan arweiniad Connor Elliman. Nid yn unig hyn mae ei gwaith coreograffig wedi cael ei berfformio yn y Storyhouse yng Nghaer a Gŵyl Northwich NOW 2019 o dan Kinematic Dance Company, a gyd-gyfarwyddodd. Cyflwynwyd ei hymchwil diweddaraf a’i hymarfer cyffyrddol yn ddiweddar ar blatfform ar-lein People Dancing UK, Perspectives on Practice.

Ar hyn o bryd mae Dina yn Ddarlithydd Gwadd yn dysgu techneg Seiliedig ar Ddatganiad Cyfoes, Jazz a Bale ym Mhrifysgol Caer a The Hammond tra’n gweithio fel Artist Dawns Llawrydd yma yn Eleni.

Mae Dina yn artist dawns amryddawn, ond mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn integreiddio corff-meddwl ac mae’n ymhyfrydu yn ffenomenoleg y teimlad teimladwy ac yn ei ddefnyddio fel arf ar gyfer dulliau coreograffig a dysgu. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn defnyddio hyn i ychwanegu at hunaniaeth symudol unigolion organig tra'n gweithio ar y cyd ac yn gydlynol. Mae'r broses ddilys hon yn rhywbeth y mae'n ceisio ei chefnogi a'i datblygu trwy gydol ei gyrfa ynddi hi ac artistiaid dawns eraill.

bottom of page