top of page

POSITION: YMDDIRIEDOLWYR

Lleoliad: Llangollen, Sir Ddinbych (mae’n bosib y bydd y lleoliad yn symud i Lannau Dyfrdwy)

Cyflog: Swydd wirfoddol ond gallwn ad-dalu unrhyw gostau

 

Mae NEW Dance yn dymuno recriwtio aelodau bwrdd newydd sy’n meddu ar brofiad o ymwneud â’r sector cyhoeddus, preifat neu nid er elw, ynghyd â sgiliau eirioli arbennig. Yn ogystal, mae gofyn fod yr aelodau yn angerddol ynghylch cenhadaeth a gwerthoedd NEW Dance.

 

NEW Dance ydy’r mudiad datblygu dawnsio ar gyfer Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. Caiff ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Cenhadaeth NEW Dance ydy meithrin lles diwylliannol, unigol a chymdeithasol cymunedau yng ngogledd ddwyrain Cymru drwy gynnal sesiynau dawns a hyrwyddo rhagoriaeth ac arloesedd wrth eu gwaith mewn sefydliadau addysg a chymunedol.  

Manylion y swydd
Cafodd NEW Dance ei sefydlu dros 14 mlynedd yn ôl ac maen nhw wrthi’n ceisio recriwtio aelodau bwrdd newydd sy’n meddu ar brofiad o ymwneud â’r sector cyhoeddus, preifat neu nid er elw, ynghyd â sgiliau eirioli arbennig. Yn ogystal, mae gofyn fod yr aelodau yn angerddol ynghylch cenhadaeth a gwerthoedd NEW Dance.Mae Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gyfeiriad strategol, trefn llywodraethu a datblygiad yr elusen, â’i lleoliad yn Llangollen, Sir Ddinbych ar hyn o bryd.

Mae NEW Dance yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir ac rydym yn dymuno derbyn ceisiadau yn arbennig gan y rheiny sy’n meddu ar wybodaeth yn ymwneud â marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, codi arian a chyllid.  

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cymeradwyo’r cyllidebau, cyfrifon a strategaeth ariannol o fewn cyd-destun y ddeddfwriaeth bresennol. 

Swydd Ddisgrifiad
Mae gofyn i’r Ymddiriedolwyr wneud y canlynol:

  • Gofalu caiff NEW Dance ei weinyddu’n effeithiol ac effeithlon ynghyd a gofalu fod sefyllfa ariannol y mudiad yn sefydlog. 

  • Gofalu fod y mudiad yn cydymffurfio gyda’i ddogfen llywodraethu, cyfreithiau elusennau, cyfreithiau cwmni ac unrhyw ddeddfwriaethau neu reoliadau eraill perthnasol. 

  • Meddu ar y sgiliau i ddadansoddi cynigion ac archwilio’u heffeithiau ariannol; parodrwydd i gynnig argymhellion amhoblogaidd gerbron y bwrdd.

  • Cynnig rheolaeth a dyheadau ar gyfer NEW Dance, gan ofalu fod y gwaith yn unol â’u cynllun busnes ac amcanion strategol.

  • Gweithredu fel llysgennad ac eiriolwr ar ran NEW Dance

  • Meddu ar sgiliau cyfathrebu, diplomyddiaeth a rhyngbersonol.

  • Gofalu fod y bwrdd wedi rhoi systemau rheoli boddhaol ar waith o ran rheoli risgiau cyfreithiol, gweithredol ac ariannol

  • Bod ar gael y tu allan i amseroedd cyfarfodydd bwrdd ar gyfer is bwyllgorau fel bo’r angen.

 

Ymroi Amser
Caiff Cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr eu cynnal rhwng pedwar a chwe gwaith y flwyddyn. Bydd gofyn i’r Ymddiriedolwyr hefyd ymroi eu hamser er mwyn mynychu cyfarfodydd pwyllgor ychwanegol a digwyddiadau allweddol NEW Dance, gan hyrwyddo’r elusen mewn rhwydweithiau allanol a datblygu partneriaethau dylanwadol.

 

Bydd hefyd digonedd o gyfleoedd i brofi gwaith y cwmni yn bersonol mewn prosiectau preifat ar y cyd, digwyddiadau cymunedol a pherfformiadau cyhoeddus ar raddfa uwch.

Gwneud cais
bottom of page