top of page

SEFYLLFA: GWEINYDDWR SWYDDFA

Manylion y Swydd:

Teitl swydd:                          Gweinyddwr Swyddfa

Math o Swydd:                      Rhan-Amser 30 Awr yr wythnos (gweithio hyblyg - oriau yn agored i drafodaeth)

(efallai y bydd angen nosweithiau a phenwythnosau achlysurol)

Ystod Cyflog:                          £ 17,000 - £ 21,000 (yn dibynnu ar brofiad)

Lleoliad:                                 Glannau Dyfrdwy

Dyddiad cychwyn:                  ASAP

Dyddiad Postiwyd:                  Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Dyddiad cau y Cais:                 Dydd Sul 16 Ionawr 2022 (hanner nos)

Hysbysiad ar y Rhestr Fer:       Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Dyddiad Cyfweld:                    Dydd Llun 24 Ionawr 2022

Y CWMNI

Eleni yw'r sefydliad datblygu dawns cymunedol ar gyfer Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae'r cwmni wedi'i leoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint ac mae'r tîm craidd yn cynnwys y Cyfarwyddwr Artistig, Gweinyddwr ac Ymarferydd Dawns a Chydlynydd Prosiect. Mae gweithgareddau dawns yn cael eu cynnal gan dîm o ymarferwyr dawns proffesiynol.

 

Mae Eleni yn refeniw elusennol cofrestredig a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae'n derbyn cyllid ychwanegol gan dri awdurdod lleol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Mae gweithgaredd Eleni yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau a gweithdai mewn gwahanol arddulliau dawns a phrosiectau wedi'u targedu ar gyfer pob oedran a gallu mewn ysgolion a chymunedau.

 

Mae gweithgareddau Eleni yn cael eu cynnal dros ardal ddaearyddol sy'n ymestyn o ardal arfordirol gogledd Sir y Fflint, i rannau poblog o Wrecsam ac ardaloedd gwledig Sir Ddinbych.  

 

Mae'r cwmni'n gweithio gyda, ymysg llawer o fathau o grwpiau, bobl ifanc anodd eu cyrraedd, plant ac oedolion anghenion arbennig, pobl aeddfed, dawnswyr ifanc mwy datblygedig yn dechnegol a allai symud ymlaen i hyfforddiant proffesiynol, a grwpiau Cymraeg a Saesneg.

 

Mae Eleni wedi ennill enw da am ragoriaeth ac wedi cyflawni llwyddiant mawr wrth annog pobl o bob oed a gallu i godi a dawnsio am y tro cyntaf; wrth rymuso cyfranogwyr dawns i berfformio ochr yn ochr â chwmnïau dawns proffesiynol; a sefydlu a thyfu cynulleidfa ddawns ledled gogledd ddwyrain Cymru.

 

MANYLEB PERSON

 

Rydym yn ceisio penodi gweinyddwr brwd a threfnus iawn i gyflawni rôl hanfodol yn ein sefydliad datblygu dawns creadigol.  Mae'r rôl hon yn gyfle gwych i rywun blaengar, deinamig a phersonol sy'n gallu cefnogi twf y sefydliad heriol hwn.

 

Rydym yn chwilio am rywun sy'n gyffyrddus yn defnyddio offer digidol; rheoli gwaith a chyfathrebu; a chael y wybodaeth ddiweddaraf am statud, gydag awydd am ddatblygiad personol a phroffesiynol.

 

Ystyrir bod y swydd hon yn galluogi yn hytrach nag yn gyfyngol.  Os ydych chi'n teimlo bod gennych chi'r ysfa a'r penderfyniad a'r uchelgais ac y gallwch chi gyfrannu at ein sefydliad ac yn credu y gallai eich sgiliau groesi drosodd o ddiwydiant arall, yna cysylltwch â ni.


CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

 

Mae hon yn rôl allweddol yn y sefydliad, byddwch yn gyfrifol am swyddogaethau busnes craidd y cwmni, gan sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cyflwyno'n effeithiol ac ymgysylltu â'r cyhoedd gyda'r holl randdeiliaid.

 

Rolau a chyfrifoldebau:

 • Gweithredu fel pwynt cyswllt, delio ag ymholiadau cyffredinol gan ystod o randdeiliaid naill ai trwy gyswllt wyneb yn wyneb neu drwy e-bost a ffôn

 • Cynnal a rheoli prosesau cadw cofnodion a gweinyddol cywir o fewn rhaglenni a phrosiectau craidd i sicrhau bod gwybodaeth yn cydymffurfio â systemau adrodd CCC, y Comisiwn Elusennau a Thŷ'r Cwmni

 • Darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r Cyfarwyddwr Artistig a thîm Eleni (Codi contractau, cyfansoddi asesiadau risg, cydlynu archebion a llogi lleoliadau, coladu, mewnbynnu a lledaenu data ystadegol i asiantaethau perthnasol, DBS, monitro prosesau ariannol, gwirio hawliadau tâl ymarferwyr)

 • Datblygu a rheoli systemau a phrosesau cwmnïau hy CRM, Gwefan, Data Gweithwyr, monitro prosesau, cynnal ffeiliau personél.

 • Cyfansoddi datganiadau i'r wasg / gwybodaeth ar gyfer papurau newydd lleol, awdurdodau, allbynnau marchnata digidol a monitro cyfrifon cyfryngau cymdeithasol

 • Cydlynu Bwrdd a Chyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol gan gynnwys trefnu gwaith papur, sefydlu cyfarfodydd, cysylltu ag ymddiriedolwyr a chymryd munudau

 • Cynorthwyo gyda phob agwedd ar weithrediadau i sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cyflwyno'n llyfn ac yn effeithiol

 • Gweithio'n effeithiol gyda staff i adeiladu ymgysylltiad cyhoeddus

 • Ynghyd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gymesur â'r rôl yn unol â chyfarwyddyd eich rheolwr llinell

 

Gofynion Cymwysterau ac Addysg

 • Gradd neu brofiad gwaith cyfatebol

 • Deall dogfennaeth contract a deddfwriaeth berthnasol

 • Llythrennog cyfrifiadurol; Sgiliau a phrofiad profedig o TG a systemau rhannu ffeiliau

 • Gofal cryf i gwsmeriaid a sgiliau gweithio mewn tîm

 • Parodrwydd i ddysgu Cymraeg (os nad siaradwr Cymraeg)

bottom of page